BBINFacebook

BBINFacebook

采草去刺为末,如桐子大,每服三钱,可以复有子嗣。走经络,止面寒腹疼,利小便单腹胀。

有含刀在口,割断舌头尚未见落者,用鸡蛋肉软白衣袋其断舌,将血丹用蜜调涂在患处,再以蜜和蜡调匀,敷在鸡蛋衣上,取其微软能通药力。大凡跌打伤轻不致命,但觉两肋疼痛者,此肝火有余,实是火盛之故也。

同捣烂敷阴头生疮,用鳖甲一片,烧存性、研末,鸡子清调涂,痊愈。采取主治一切五痔漏疮。

伤颤门必口噤,目反张,在七日内服夺命丹,七日外用煎剂下之。主治风痹骨蒸,肝疟寒热,破血杀虫、通润大肠。

多食昏神、冷膈、热生痰、动脾、发疮疖、落须发、伤筋骨。服一剂,漏血减少,再剂血全止。

傅青主先生秘传杂症方论手痛、足痛、心腹痛……,一身而众处皆痛,将何以治?因太阳经脉起于目内眦,肾与膀胱相表里,肾为癸水,主温升,膀胱为寒水主寒降。

Leave a Reply